DoeNietZoMall

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Het HOM-plan eindelijk van de baan en in de prullenbak.

2017-09-12 16:15

Beste ondertekenaars van de petitie DoeNietZoMall,

Gisteravond was het zover. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft (eindelijk) de stekker uit het HOM-plan getrokken.
Een motie daartoe werd gisteravond, na een lange vergadering. met algemene stemmen door de raad aangenomen.
Als u deze gemeenteraadsvergadering nog eens wilt terugkijken, dan kan dat door hier te klikken.
Voor nu is het HOM-plan dus van tafel en lijkt er voor ons als actiegroep geen werk meer te doen.

We zullen echter met z’n allen, dus ook samen met u, de ontwikkelingen in onze stad, en met name rond het Woonhart, met aandacht moeten blijven volgen.
Laten we hopen dat de raad en het college uit de evaluatie die de komende maanden zal plaatsvinden lering zal trekken voor de toekomst en eventuele toekomstige plannen met het Woonhart.

Als actiegroep zullen wij binnenkort bijeenkomen om te bespreken óf en wat ons nu nog te doen staat.

Via e-mailbericht en via onze website www.doenietzomall.nl houden we u op de hoogte.

Wij danken u allen hartelijk voor uw support en de grote opkomst bij de diverse raads- en commissievergaderingen. Mede dank zij uw steun hebben wij de energie kunnen vinden om, namens u allen, in verzet te komen tegen de onacceptabele plannen die ons leefmilieu zo ernstig dreigden aan te tasten.

Nogmaals hartelijk dank.


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Opmerkingen (16)

Raadsvergadering 11 september, het wordt spannend. Gaat de stekker er definitief uit of niet!.

2017-09-10 16:26

Vandaag nieuws van het HOM-front. Provast (de projectontwikkelaar) trekt zich terug. De Woonharteigenaren willen nu een herbezinningsperiode. Het onderwerp HOM staat geagendeerd voor de raadsvergadering van morgenavond 11 september. Vergadering vindt plaats Markt 10, 20.00 uur. Komt allen.

College van B&W heeft vandaag een memo naar de raad gestuurd over hoe nu verder. Klik hier voor de vindplaats van het memo en de brief van de Woonharteigenaren.

Volgens ons moet de stekker uit het HOM-project, geen herbezinning over de HOM. De beloften die zijn gedaan in januari 2017 in de diverse amendementen en moties moeten echt worden nagekomen. Dus huidige knelpunten (verkeer en parkeren) aanpakken en oplossen. Daadwerkelijk gaan meten van de luchtkwaliteit zoals 7,5 maanden geleden beloofd.

Het moet duidelijk worden dat er in het centrum van Zoetermeer ook geen ruimte is voor een qua grootte vergelijkbaar plan. 

Om dat standpunt te ondersteunem is een grote opkomst morgenavond gewenst.

Wij rekenen dan ook op een overvolle publieke tribune. 

 


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Opmerkingen (2)

Nieuwe oproep, nu voor bijwonen raadsvergadering op 11 september a.s. Locatie Raadzaal Zoetermeer, Markt 10, 20.00 uur.

2017-09-09 10:59

Beste ondertekenaars van de petitie tegen de Holland Outlet Mall

Afgelopen maandag waren velen van jullie aanwezig bij de commissievergadering. Het was een boeiende vergadering met toch wel een verrassend verloop.

Het lijkt erop dat diverse partijen die in januari het collegeplan nog steunden, nu het wachten beu zijn en neigen naar het afschieten van het HOM-plan.

Met name het college voorstel een aantal moties als afgedaan te beschouwen schoot een aantal fracties in het verkeerde keelgat. Toen daar ook nog bijkwam dat er verder uitstel te verwachten is omdat de investeerders van de HOM het onderling niet eens zijn en ook de overeenkomst met de planeten nog lang niet in zicht is, deed de emmer bij een aantal fracties overlopen.

Uit het memo van het college van 31 augustus blijkt dat er op die dag een gesprek is geweest tussen de gemeente en de vastgoedeigenaren van het Woonhart. Tijdens dat gesprek hebben de eigenaren de gemeente medegedeeld dat zij (vastgoedeigenaren) op zaterdag 9 september samen met de overige eigenaren een besluit zullen nemen over het vervolg van het project.

Het betreft hier dan ook een cruciale vergadering. Het college heeft beloofd dat in de raadsvergadering van a.s. maandag uitsluitsel aan de raad wordt gegeven.  

Sommige fracties hebben al aangegeven dat als de uitkomst negatief is (nog geen overeenstemming tussen de eigenaren) het dan over is met de HOM. Daarbij geven zij ook aan dat dan ook duidelijk moet worden dat begin november 2017 de samenwerkingsovereenkomst er moet zijn. Verder uitstel vinden die fracties niet langer aanvaardbaar.  

Als de eigenaren het wel met elkaar eens zijn geworden, beloofd het een spannende raadsvergadering te worden.

Daar komt nog bij dat deze week uitspraak is gedaan in de (kortgeding)procedure van Milieudefensie tegen de Staat. Deze procedure is glansrijk gewonnen door Milieudefensie. De Staat moet aan het werk, en snel ook, om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren. Het realiseren van de HOM kan dus naar ons oordeel niet meer.

Kortom, bij deze de oproep, laat uw bezwaren over de HOM-plannen blijken en kom de raadsvergadering aanstaande maandag bijwonen. Aanvang 20.00 uur, Markt10.

Wij gaan als DoeNietZoMall weer inspreken en rekenen op jullie komst en support.  

Commissievergadering van 4 september terug zien? Klik op onderstaande link.
https://channel.royalcast.com/gemeentezoetermeer/#!/gemeentezoetermeer/20170904_3  

Niet in staat naar de raadszaal te komen, maar wil je e.e.a. wel volgen? Klik op onderstaande link.
https://channel.royalcast.com/gemeentezoetermeer/#!/upcoming


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Oproep bijwonen commissievergadering op 4 september a.s. locatie Raadzaal Zoetermeer, Markt 10.

2017-09-02 16:21

Beste ondertekenaar van de petitie tegen de Holland Outlet Mall,

Hierbij informeren wij je m.b.t. de stand van zaken over de HOM en doen opnieuw een oproep om in actie te komen. Dat laatste is zeker hard nodig, want de strijd is nog niet gestreden.

De gezamenlijke inzet van DoeNietZoMall en andere actiegroepen heeft ervoor gezorgd dat bij de Gemeenteraadsvergadering van 23 januari 2017 een groot aantal amendementen (16) en moties (7) werd ingediend en aangenomen . Vanzelfsprekend waren we teleurgesteld dat het (heilloze) HOM-plan niet direct van tafel ging, maar er was een begin van aandacht voor onze (redelijke) bezwaren.

Een aantal amendementen en moties betreffen de verkeerskundige gevolgen van de HOM. De problemen moesten in kaart worden gebracht en dat moest ook in overleg met omwonenden plaatsvinden. Als gevolg hiervan werden (eind maart, begin april) door de gemeente de z.g. “Verkeers- en Parkeerschouwen” georganiseerd. Tot verbazing en verbijstering van ons en andere deelnemende omwonenden mocht en kon er tijdens het schouwen niet worden gesproken over de consequenties van de komst van de HOM. Dit werd ons bij herhaling medegedeeld. Deze opgelegde beperking werd als zeer onbevredigend ervaren. De suggestie werd gewekt dat in een later stadium alsnog over de toekomstige problemen zou kunnen worden gesproken. Niet helder wanneer dat gaat plaatsvinden.

Op 23 juni 2017 werd door het College van B&W een memo naar de raad gezonden waarin over de voortgang van het HOM-proces wordt gesproken en waarbij wordt voorgesteld een groot aantal moties als afgedaan te beschouwen.

De Actiegroep Doe Niet Zo Mall vindt dit een onbegrijpelijk voorstel en een onjuiste gang van zaken. Naar aanleiding van dit memo zijn door diverse organisaties brieven gezonden aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Gemeenteraad. Deze brieven zijn door ons mede ondertekend. Info hierover en de brieven zelf zijn terug te lezen op onze site. Zie http://www.doenietzomall.nl/waar-zijn-we-mee-bezig onder het kopje 4 september 2017

Een aantal fracties in de raad heeft deze (onrust)signalen aangevoeld en opgepakt en het onderwerp HOM laten agenderen voor de commissievergadering van a.s. maandag 4 september.

Inmiddels heeft het college op 31 augustus opnieuw een memo over de Hom gepubliceerd.

Wij gaan desondanks op de commissievergadering van 4 september opnieuw inspreken. Wij blijven aandacht vragen voor de nadelige gevolgen van de HOM voor de leefbaarheid van onze stad. Voorafgaand aan de commissievergadering sturen wij aan de raad een uitgebreide mail. 

Wij hopen dat jullie opnieuw massaal aanwezig zult zijn op deze vergadering. Meer dan wat ook ondersteun je hiermee onze argumenten tegen de HOM-plannen. Vanzelfsprekend kun je ook jezelf als spreker aanmelden.
Meer info, http://www.doenietzomall.nl/wat-kun-je-doen

Kortom, bij deze de oproep, laat uw bezwaren over de HOM-plannen blijken en kom de commissie vergadering aanstaande maandag bijwonen. Aanvang 19.30 uur, Markt10.


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Publieksbijeenkomst bij Provincie Zuid Holland over de Holland Outlet Mall

2017-05-15 20:17

Beste petitie-ondertekenaars,

Graag doen we weer een beroep op jullie medewerking. De grote opkomst in de raadszaal in januari jl. heeft ons goed gedaan en indruk gemaakt bij de raad. We hebben sindsdien niet stil gezeten. We hebben de afgelopen tijd (bijna) alle fracties in de Zoetermeerse gemeenteraad en in de Provinciale Staten gesproken. In die gesprekken hebben we duidelijk aangegeven wat onze bezwaren tegen de HOM zijn.

Ook diverse ondernemersverenigingen van binnen en buiten Zoetermeer hebben de politieke lobby opgepakt. Wellicht dat al die gesprekken voor de Provincie aanleiding zijn geweest nu al in actie te komen.

Op 21 juni a.s. organiseert de Provincie Zuid Holland een publieksbijeenkomst over de Holland Outlet Mall. 
Iedere belanghebbende kan zich inschrijven. Hoewel het aantal beschikbare plaatsen beperkt is, roepen we toch op om massaal in te schrijven voor deze bijeenkomst. Je kunt namelijk in het inschrijvingsformulier (in maximaal 100 woorden) je bezwaren tegen de komst van de HOM kenbaar maken. Hoe meer mensen dat doen, hoe groter de kans de plannen te stoppen.

Inschrijven voor de bijeenkomst kan via https://www.pzhevents.nl/hom/

Op onze doenietzomall.site vind je nadere informatie.
Kijk op: http://www.doenietzomall.nl/waar-zijn-we-mee-bezig

We rekenen weer op veel support, bedankt alvast.


John van Alphen namens DoeNietZoMall

EenVandaag over outletcenters in Nederland. 18.10 uur NPO1

2017-04-17 14:43

Vandaag is er in het programma EenVandaag (om 18.10 uur, NPO1) aandacht voor outletcenters in Nederland.

Wellicht interessant!

Met vriendelijke groet,


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Een update: Hoe staat het met de HOM-plannen

2017-04-13 21:36

Beste ondertekenaars van de Petitie Doe Niet Zo Mall,

Allereerst willen wij u nogmaals hartelijk bedanken voor het tekenen van onze petitie. Verder willen wij u graag op de hoogte brengen en houden van de stand van zaken.

Dat doen we via onze website www.doenietzomall.nl Daar zijn inmiddels de nodige aanpassingen gemaakt. Zo is er nu een aparte pagina “Agenda – Activiteiten DNZM”. Daar vindt u een overzicht van wat we doen en waar we mee bezig zijn. Daar vindt u verslagen, toelichtingen en links met achterliggende info m.b.t. onze activiteiten.

Door de vele activiteiten die we ondernemen kan de actiegroep wel versterking gebruiken. Indien u interesse hebt om actief mee te doen, meldt u dan via info@doenietzomall.nl

Er is veel gebeurd sinds januari. Zoals u bekend zal zijn, heeft de gemeenteraad van Zoetermeer op 23 januari, met vele wijzigingen via moties en amendementen, ingestemd met het collegevoorstel om verder te gaan op de ingeslagen weg naar realisatie van de Holland Outlet Mall. Concreet betekent dit dat er door de gemeente thans wordt gewerkt aan het verder uitwerken van verkeersoplossingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de mogelijke komst van de HOM. Daarnaast werkt de gemeente aan het opstellen van een concept-samenwerkingsovereenkomst met de projectontwikkelaar en de investeerders.

In juni / juli zullen er weer belangrijke beslismomenten zijn voor de gemeenteraad. Noteer alvast de data, 6 en 12 juni commissievergaderingen en op 3 juli weer een beslissende raadsvergadering over de HOM.

Wij hebben tijdens diverse commissie- en raadsvergaderingen ingesproken en onze visie kenbaar gemaakt. Als actiegroep DNZM richten wij ons met name op de gevolgen die de eventuele komst van de HOM zal hebben op onze leefomgeving. Het gaat daarbij om de volgende zaken: 1) Verkeersintensiteit, 2) Parkeren, 3) Luchtkwaliteit, fijnstof is daar een onderdeel van, en 4) Geluid.

De gevreesde negatieve economische gevolgen van de HOM worden door anderen nauwlettend geanalyseerd en voorgelegd aan de Gemeenteraad en B & W. Dit zijn o.a. de Winkeliersverenigingen in Zoetermeer en omgeving, InRetail, maar ook Gemeenteraden van omliggende plaatsen en nog vele andere belanghebbenden. Achtergrondinformatie hierover vindt u op www.homzoetermeer.nl

Wij van DNZM hebben afgelopen periode zeker niet stil gezeten. In december hebben wij duizenden posters verspreid, die bij velen van jullie voor de ramen hangen. Heeft u nog posters nodig, laat het ons weten. Wij hebben inmiddels (bijna) alle fracties van de Gemeenteraad Zoetermeer bezocht. Op dit moment zijn er ook gesprekken gaande met de diverse Statenfracties van Provinciale Staten van de Provincie Zuid Holland. Wij zijn namelijk van mening, dat wanneer de gemeente Zoetermeer besluit door te gaan met het HOM-project en zij dat plan dus moeten voorleggen aan de Provincie, het van groot belang is dat de Provincie ook geïnformeerd is over de andere kant van de HOM-medaille.

Kortom, er zijn veel mensen die er veel tijd en energie in steken om de realisatie van de HOM te voorkomen. Wellicht vraagt u zich af, kan ik de HOM nog tegenhouden, is er nog iets aan doen? Jazeker, iedereen die het niet eens is met de HOM-plannen van de Gemeente Zoetermeer kan, op zelfgekozen wijze, bezwaren kenbaar maken tegen deze plannen bij de lokale politiek. Iedere mail helpt, iedere ondertekenaar van de petitie helpt. Vraag of je vrienden en de buren ook al getekend hebben, haal hen zo nodig over dat alsnog te doen. Hoe meer en sterker de TEGEN-signalen klinken, hoe groter de kans dat we de gemeente kunnen stoppen en de plannen afgeblazen worden. Zeer veel signalen vanuit de bevolking kan en mag de politiek niet negeren.

Voor het maken van bezwaren verwijzen wij u graag naar de informatie onze website www.doenietzomall.nl Daar vindt u alle informatie, namen en emailadressen van de politieke partijen. Wij krijgen van de politiek terug dat de burgers van Zoetermeer tot dusverre slechts in beperkte mate van zich hebben laten horen. Omdat er kennelijk relatief weinig bezwaar wordt gemaakt tegen de plannen, ziet de politiek dit als sein dat de burger het met de plannen eens is. Daarom vragen wij u allen, laat uw stem horen. Werk met ons mee, uit uw bezorgdheid en kritiek op deze plannen en help voorkomen dat dit, in onze ogen onzalige plan, ten uitvoer wordt gebracht.

We staan nu op ruim 1.200 ondertekenaars van de petitie, dat kunnen/moeten er veel meer worden!
Graag uw hulp en support.

Met vriendelijke groet,

Actiegroep DoeNietZoMall

info@doenietzomall.nl

www.doenietrzomall.nl


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Opmerkingen (2)

DoeNietZoMall nu ook op Twitter

2017-02-07 13:59

Als actiegroep hebben we nu ook een Twitter-account aangemaakt.

Je vindt ons op Twitter via: @DoeNietZoMall

Het helpt ons enorm als je berichten die wij op Twitter plaatsen doorstuurt via je eigen netwerk en daarbij mensen oproept onze petitie tegen de komst van de HOM te ondertekenen. Stand is nu 1.200 handtekeningen, dat kunnen / moeten er veel meer worden.

We gaan nu met diverse partijen rond de tafel en in gesprek. Een eerste gesprek met het Projectteam-HOM van de Gemeente Zoetermeer is inmiddels gevoerd. We gaan, hopelijk binnenkort, met de diverse Zoetermeerse Gemeenteraadsfracties in gesprek om te proberen een aantal van hen op andere gedachten te brengen.

We houden jullie van de ontwikkelingen op de hoogte via de diverse kanalen.

Met vriendelijke groet,


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Stand van zaken na 23 januari

2017-01-24 20:36

Het was weer een heel mooie opkomst gisteravond in de Raadzaal. Dank voor jullie support. Helaas heeft de Raad gisteren toch anders beslist dan wij wensten. Helaas, maar dat betekent niet dat het nu klaar is. Wij blijven actief.

Op de site van de gemeente zijn alle stukken waarover gisteravond is gestemd terug te vinden. Ook alle amendementen en moties zijn daar terug te vinden. Een aantal amendementen en moties heeft betrekking op de verkeersproblematiek, milieu-kwesties en parkeerproblemen. Zie voor de details: http://www.ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=Zoetermeer 

Als gevolg van die amendementen en moties hebben we als actiegroep inmiddels een uitnodiging ontvangen van het projectteam Holland Outlet Mall van de gemeente om met hen van gedachten te wisselen over wat dit raadsbesluit betekent en hoe het vervolgproces er uit moet gaan zien. In zoverre hebben we dus al wel gescoord en de strijd nog niet verloren. Uiteraard nemen we de uitnodiging aan. Over het verloop van de gesprekken die gehouden gaan worden, volgt later meer info.

Dank voor jullie support tot nu toe en een oproep.

Als een van jullie over een bepaald specialisme beschikt op het terrein van verkeer en/of milieu en ons wil helpen bij ons werk, meld je dan vooral bij ons. Alle hulp en met name specialistische hulp is altijd welkom. Na je aanmelding kunnen we dan gezamenlijk bekijken hoe we er voor kunnen zorgen dat het voorliggende HOM-plan niet in deze vorm doorgang gaat vinden.

Wat de petitie betreft deze blijft openstaan. Het gaat zeker helpen als nog veel meer mensen de petitie onderschrijven. Praat er over in je omgeving en probeer anderen over te halen ook te ondertekenen. Samen staan we sterker.

Met vriendelijke groet,

 


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Oproep bijwonen raadsvergadering op 23 januari a.s. Raadzaal Zoetermeer

2017-01-19 20:31

Aan alle ondertekenaars van de petitie DoeNietZoMall

Als Actiegroep DoeNietZoMall zijn we erg blij met de steun die we van alle kantan ontvangen. Na de succesvolle opkomst vorige week tijdens de commissievergadering zou het uiteraard heel mooi zijn als we maandag a.s. bij de raadsvergadering waarin besloten gaat worden over de besteding van € 700.000, weer zoveel mensen aanwezig zijn. Deze uitgave is in onze ogen zonde van het geld.

Aanstaande maandag 23 januari vergadert de raad dus verder over deze kwestie.

We roepen u allen dus op wederom in grote getalen aanwezig te zijn in de Raadzaal.

Vanwege de grote drukte die de gemeente verwacht, zijn er naast de publieke tribune ook 2 zalen met beeldschermen beschikbaar.

Aanvang van de vergadering 19.00 uur. Zaal open om 18.30 uur. Locatie Markt 10.

Graag tot maandag a.s.

De Actiegroep DoeNietZoMall

www.doenietzomall.nl

info@doenietzomall.nl

 


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Delen info over petitie

2017-01-16 17:05

We zijn als actiegroep erg blij met de vele steun die we ontvangen. Inmiddels hebben we al meer dan 800 handtekeningen verzameld. Dat is uiteraard een mooi aantal, maar hoe meer handtekeningen we gezamenlijk kunnen verzamelem, hoe moeilijker het voor de politiek zal zijn ons standpunt te negeren.

Hierbij dus aan jullie de oproep om het bestaan van de petitie te delen in je eigen omgeving en netwerk. Je kunt bijvoorbeeld vanaf deze site de petitie aanbevelen en/of delen via Facebook. de links daarvoor vind je bovenaan deze pagina.

Hopelijk hebben we binnenkort ook een twitteraccount actief, zodat we ook op die manier oproepen kunnen delen.

Later deze week volgt verdere informatie over onze acties.


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Commissievergadering 9 januari 2017

2017-01-10 11:56

Gisteravond tijdens de commissievergadering was de publieke tribune overvol, dat was nog nooit eerder gebeurd, aldus enkele raadsleden. Er waren 28 insprekers, enkele vóór, overgrote deel tegen de komst van de HOM.

Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en steun.

Op 23 januari a.s is de besluitvormende raadsvergadering over de HOM. Dan wordt besloten over het vervolg, waarschijnlijk wordt besloten tot het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met de initiatiefnemers van de HOM.

We blijven de zaak op de voet volgen. Wij zijn 23 januari in ieder geval aanwezig bij de raadsvergadering. Jullie ook?

Noteer de datum van 23 januari alvast in jullie agenda's. We rekenen weer op jullie steun.


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Commissievergadering op 9 januari a.s. Raadzaal Zoetermeer, Markt 10

2017-01-09 16:38

Ter voorkoming van misverstanden de vergadering vangt aan om 19.30 uur. Wie voor die tijd is kan in de raadzaal terecht.
Dan begint de plenaire vergadering van de commissies Stad en Samenleving. Vanaf 20.00 uur vergaderen de beide commissies gescheiden. Tussen 19.30 en 20.00 zijn de deuren van de Raadzaal dus gesloten. Wees dus op tijd, anders moet je wachten tot 20.00 uur.

Wij hopen en rekenen op een grote opkomst.


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Herhaalde oproep bijwonen commissievergadering op 9 januari a.s. Raadzaal Zoetermeer, Markt 10

2017-01-08 16:09

Deze oproep verzonden wij eerder bij een stand van 150 handtekeningen.
We staan nu al bijna op 450 handtekeningen. 
De herhaalde oproep is dus aan iedereen. Komt allen, we gaan de politiek laten zien dat onze actie serieus is.

Graag tot maandagavond, 9 januari 2017, 19.30 uur, Markt 10, Zoetermeer

 

Aan alle ondertekenaars van de petitie DoeNietZoMall

De Actiegroep DoeNietZoMall is blij met uw steun. Het is belangrijk dat duidelijk wordt gemaakt aan de politiek dat heel veel inwoners van Zoetermeer tegen de realisatie van de HOM-plannen zijn op deze locatie.

Aanstaande maandag 9 januari vergadert de raad in commissieverband over de verdere stappen die gezet "moeten" gaan worden op weg naar die realisatie.

Naast de ondertekening van de petitie door u allen, zou het zeker ook helpen wanneer de publieke tribune in het Stadhuis tijdens de vergaderingen over de HOM vol zit met tegenstanders van dit plan.

Bent u tegen de komst van de HOM in deze opzet, kom dan allen naar de Raadzaal op 9 januari a.s.

Aanvang van de vergadering 19.30 uur. Ingang Markt 10.

Graag tot maandag a.s.

De Actiegroep DoeNietZoMall

www.doenietzomall.nl

info@doenietzomall.nl


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Haalbaarheidsonderzoeken en tegenrapporten over de HOM

2017-01-05 20:07

Aan alle ondertekenaars van de petitie DoeNietZoMall

Op onze website www.doenietzomall.nl staat een link naar de onderzoeksrapporten die in opdracht van de Gemeente Zoetermeer zijn opgesteld. De link naar de pagina van de gemeente-site waar je deze rapporten kunt vinden, staat op onze website.

Er zijn inmiddels ook twee kritische tegenrapporten verschenen. Een rapport van Arcadis waarin zij een zeer kritische analyse geven van het verkeersrapport dat t.b.v. de gemeente werd opgesteld. Het tweede rapport is van het Bureau Stedelijke Planning en is een kritische beschouwing over de haalbaarheid.

Na lezing van deze tegenrapporten kunnen wij maar een conclusie trekken:

Het plan voor de realisatie van de Holland Outlet Mall zoals dat nu voorligt, is onrealistisch en niet haalbaar.
Dit plan moet van tafel.

De Actiegroep DoeNietZoMall

www.doenietzomall.nl

info@doenietzomall.nl


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Oproep bijwonen commissievergadering op 9 januari a.s. Raadzaal Zoetermeer

2017-01-04 13:51

Aan alle ondertekenaars van de petitie DoeNietZoMall

De Actiegroep DoeNietZoMall is blij met uw steun. Het is belangrijk dat duidelijk wordt gemaakt aan de politiek dat heel veel inwoners van Zoetermeer tegen de realisatie van de HOM-plannen zijn op deze locatie.

Aanstaande maandag 9 januari vergadert de raad in commissieverband over de verdere stappen die gezet "moeten" gaan worden op weg naar die realisatie.

Naast de ondertekening van de petitie door u allen, zou het zeker ook helpen wanneer de publieke tribune in het Stadhuis tijdens de vergaderingen over de HOM vol zit met tegenstanders van dit plan.

Bent u tegen de komst van de HOM in deze opzet, kom dan allen naar de Raadzaal op 9 januari a.s.

Aanvang van de vergadering 19.30 uur. Ingang Markt 10.

Graag tot maandag a.s.

De Actiegroep DoeNietZoMall

www.doenietzomall.nl

info@doenietzomall.nl

 


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Facebook