DoeNietZoMall

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Publieksbijeenkomst bij Provincie Zuid Holland over de Holland Outlet Mall

2017-05-15 20:17

Beste petitie-ondertekenaars,

Graag doen we weer een beroep op jullie medewerking. De grote opkomst in de raadszaal in januari jl. heeft ons goed gedaan en indruk gemaakt bij de raad. We hebben sindsdien niet stil gezeten. We hebben de afgelopen tijd (bijna) alle fracties in de Zoetermeerse gemeenteraad en in de Provinciale Staten gesproken. In die gesprekken hebben we duidelijk aangegeven wat onze bezwaren tegen de HOM zijn.

Ook diverse ondernemersverenigingen van binnen en buiten Zoetermeer hebben de politieke lobby opgepakt. Wellicht dat al die gesprekken voor de Provincie aanleiding zijn geweest nu al in actie te komen.

Op 21 juni a.s. organiseert de Provincie Zuid Holland een publieksbijeenkomst over de Holland Outlet Mall. 
Iedere belanghebbende kan zich inschrijven. Hoewel het aantal beschikbare plaatsen beperkt is, roepen we toch op om massaal in te schrijven voor deze bijeenkomst. Je kunt namelijk in het inschrijvingsformulier (in maximaal 100 woorden) je bezwaren tegen de komst van de HOM kenbaar maken. Hoe meer mensen dat doen, hoe groter de kans de plannen te stoppen.

Inschrijven voor de bijeenkomst kan via https://www.pzhevents.nl/hom/

Op onze doenietzomall.site vind je nadere informatie.
Kijk op: http://www.doenietzomall.nl/waar-zijn-we-mee-bezig

We rekenen weer op veel support, bedankt alvast.


John van Alphen namens DoeNietZoMall

EenVandaag over outletcenters in Nederland. 18.10 uur NPO1

2017-04-17 14:43

Vandaag is er in het programma EenVandaag (om 18.10 uur, NPO1) aandacht voor outletcenters in Nederland.

Wellicht interessant!

Met vriendelijke groet,


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Een update: Hoe staat het met de HOM-plannen

2017-04-13 21:36

Beste ondertekenaars van de Petitie Doe Niet Zo Mall,

Allereerst willen wij u nogmaals hartelijk bedanken voor het tekenen van onze petitie. Verder willen wij u graag op de hoogte brengen en houden van de stand van zaken.

Dat doen we via onze website www.doenietzomall.nl Daar zijn inmiddels de nodige aanpassingen gemaakt. Zo is er nu een aparte pagina “Agenda – Activiteiten DNZM”. Daar vindt u een overzicht van wat we doen en waar we mee bezig zijn. Daar vindt u verslagen, toelichtingen en links met achterliggende info m.b.t. onze activiteiten.

Door de vele activiteiten die we ondernemen kan de actiegroep wel versterking gebruiken. Indien u interesse hebt om actief mee te doen, meldt u dan via info@doenietzomall.nl

Er is veel gebeurd sinds januari. Zoals u bekend zal zijn, heeft de gemeenteraad van Zoetermeer op 23 januari, met vele wijzigingen via moties en amendementen, ingestemd met het collegevoorstel om verder te gaan op de ingeslagen weg naar realisatie van de Holland Outlet Mall. Concreet betekent dit dat er door de gemeente thans wordt gewerkt aan het verder uitwerken van verkeersoplossingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de mogelijke komst van de HOM. Daarnaast werkt de gemeente aan het opstellen van een concept-samenwerkingsovereenkomst met de projectontwikkelaar en de investeerders.

In juni / juli zullen er weer belangrijke beslismomenten zijn voor de gemeenteraad. Noteer alvast de data, 6 en 12 juni commissievergaderingen en op 3 juli weer een beslissende raadsvergadering over de HOM.

Wij hebben tijdens diverse commissie- en raadsvergaderingen ingesproken en onze visie kenbaar gemaakt. Als actiegroep DNZM richten wij ons met name op de gevolgen die de eventuele komst van de HOM zal hebben op onze leefomgeving. Het gaat daarbij om de volgende zaken: 1) Verkeersintensiteit, 2) Parkeren, 3) Luchtkwaliteit, fijnstof is daar een onderdeel van, en 4) Geluid.

De gevreesde negatieve economische gevolgen van de HOM worden door anderen nauwlettend geanalyseerd en voorgelegd aan de Gemeenteraad en B & W. Dit zijn o.a. de Winkeliersverenigingen in Zoetermeer en omgeving, InRetail, maar ook Gemeenteraden van omliggende plaatsen en nog vele andere belanghebbenden. Achtergrondinformatie hierover vindt u op www.homzoetermeer.nl

Wij van DNZM hebben afgelopen periode zeker niet stil gezeten. In december hebben wij duizenden posters verspreid, die bij velen van jullie voor de ramen hangen. Heeft u nog posters nodig, laat het ons weten. Wij hebben inmiddels (bijna) alle fracties van de Gemeenteraad Zoetermeer bezocht. Op dit moment zijn er ook gesprekken gaande met de diverse Statenfracties van Provinciale Staten van de Provincie Zuid Holland. Wij zijn namelijk van mening, dat wanneer de gemeente Zoetermeer besluit door te gaan met het HOM-project en zij dat plan dus moeten voorleggen aan de Provincie, het van groot belang is dat de Provincie ook geïnformeerd is over de andere kant van de HOM-medaille.

Kortom, er zijn veel mensen die er veel tijd en energie in steken om de realisatie van de HOM te voorkomen. Wellicht vraagt u zich af, kan ik de HOM nog tegenhouden, is er nog iets aan doen? Jazeker, iedereen die het niet eens is met de HOM-plannen van de Gemeente Zoetermeer kan, op zelfgekozen wijze, bezwaren kenbaar maken tegen deze plannen bij de lokale politiek. Iedere mail helpt, iedere ondertekenaar van de petitie helpt. Vraag of je vrienden en de buren ook al getekend hebben, haal hen zo nodig over dat alsnog te doen. Hoe meer en sterker de TEGEN-signalen klinken, hoe groter de kans dat we de gemeente kunnen stoppen en de plannen afgeblazen worden. Zeer veel signalen vanuit de bevolking kan en mag de politiek niet negeren.

Voor het maken van bezwaren verwijzen wij u graag naar de informatie onze website www.doenietzomall.nl Daar vindt u alle informatie, namen en emailadressen van de politieke partijen. Wij krijgen van de politiek terug dat de burgers van Zoetermeer tot dusverre slechts in beperkte mate van zich hebben laten horen. Omdat er kennelijk relatief weinig bezwaar wordt gemaakt tegen de plannen, ziet de politiek dit als sein dat de burger het met de plannen eens is. Daarom vragen wij u allen, laat uw stem horen. Werk met ons mee, uit uw bezorgdheid en kritiek op deze plannen en help voorkomen dat dit, in onze ogen onzalige plan, ten uitvoer wordt gebracht.

We staan nu op ruim 1.200 ondertekenaars van de petitie, dat kunnen/moeten er veel meer worden!
Graag uw hulp en support.

Met vriendelijke groet,

Actiegroep DoeNietZoMall

info@doenietzomall.nl

www.doenietrzomall.nl


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Opmerkingen (2)

DoeNietZoMall nu ook op Twitter

2017-02-07 13:59

Als actiegroep hebben we nu ook een Twitter-account aangemaakt.

Je vindt ons op Twitter via: @DoeNietZoMall

Het helpt ons enorm als je berichten die wij op Twitter plaatsen doorstuurt via je eigen netwerk en daarbij mensen oproept onze petitie tegen de komst van de HOM te ondertekenen. Stand is nu 1.200 handtekeningen, dat kunnen / moeten er veel meer worden.

We gaan nu met diverse partijen rond de tafel en in gesprek. Een eerste gesprek met het Projectteam-HOM van de Gemeente Zoetermeer is inmiddels gevoerd. We gaan, hopelijk binnenkort, met de diverse Zoetermeerse Gemeenteraadsfracties in gesprek om te proberen een aantal van hen op andere gedachten te brengen.

We houden jullie van de ontwikkelingen op de hoogte via de diverse kanalen.

Met vriendelijke groet,


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Stand van zaken na 23 januari

2017-01-24 20:36

Het was weer een heel mooie opkomst gisteravond in de Raadzaal. Dank voor jullie support. Helaas heeft de Raad gisteren toch anders beslist dan wij wensten. Helaas, maar dat betekent niet dat het nu klaar is. Wij blijven actief.

Op de site van de gemeente zijn alle stukken waarover gisteravond is gestemd terug te vinden. Ook alle amendementen en moties zijn daar terug te vinden. Een aantal amendementen en moties heeft betrekking op de verkeersproblematiek, milieu-kwesties en parkeerproblemen. Zie voor de details: http://www.ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=Zoetermeer 

Als gevolg van die amendementen en moties hebben we als actiegroep inmiddels een uitnodiging ontvangen van het projectteam Holland Outlet Mall van de gemeente om met hen van gedachten te wisselen over wat dit raadsbesluit betekent en hoe het vervolgproces er uit moet gaan zien. In zoverre hebben we dus al wel gescoord en de strijd nog niet verloren. Uiteraard nemen we de uitnodiging aan. Over het verloop van de gesprekken die gehouden gaan worden, volgt later meer info.

Dank voor jullie support tot nu toe en een oproep.

Als een van jullie over een bepaald specialisme beschikt op het terrein van verkeer en/of milieu en ons wil helpen bij ons werk, meld je dan vooral bij ons. Alle hulp en met name specialistische hulp is altijd welkom. Na je aanmelding kunnen we dan gezamenlijk bekijken hoe we er voor kunnen zorgen dat het voorliggende HOM-plan niet in deze vorm doorgang gaat vinden.

Wat de petitie betreft deze blijft openstaan. Het gaat zeker helpen als nog veel meer mensen de petitie onderschrijven. Praat er over in je omgeving en probeer anderen over te halen ook te ondertekenen. Samen staan we sterker.

Met vriendelijke groet,

 


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Oproep bijwonen raadsvergadering op 23 januari a.s. Raadzaal Zoetermeer

2017-01-19 20:31

Aan alle ondertekenaars van de petitie DoeNietZoMall

Als Actiegroep DoeNietZoMall zijn we erg blij met de steun die we van alle kantan ontvangen. Na de succesvolle opkomst vorige week tijdens de commissievergadering zou het uiteraard heel mooi zijn als we maandag a.s. bij de raadsvergadering waarin besloten gaat worden over de besteding van € 700.000, weer zoveel mensen aanwezig zijn. Deze uitgave is in onze ogen zonde van het geld.

Aanstaande maandag 23 januari vergadert de raad dus verder over deze kwestie.

We roepen u allen dus op wederom in grote getalen aanwezig te zijn in de Raadzaal.

Vanwege de grote drukte die de gemeente verwacht, zijn er naast de publieke tribune ook 2 zalen met beeldschermen beschikbaar.

Aanvang van de vergadering 19.00 uur. Zaal open om 18.30 uur. Locatie Markt 10.

Graag tot maandag a.s.

De Actiegroep DoeNietZoMall

www.doenietzomall.nl

info@doenietzomall.nl

 


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Delen info over petitie

2017-01-16 17:05

We zijn als actiegroep erg blij met de vele steun die we ontvangen. Inmiddels hebben we al meer dan 800 handtekeningen verzameld. Dat is uiteraard een mooi aantal, maar hoe meer handtekeningen we gezamenlijk kunnen verzamelem, hoe moeilijker het voor de politiek zal zijn ons standpunt te negeren.

Hierbij dus aan jullie de oproep om het bestaan van de petitie te delen in je eigen omgeving en netwerk. Je kunt bijvoorbeeld vanaf deze site de petitie aanbevelen en/of delen via Facebook. de links daarvoor vind je bovenaan deze pagina.

Hopelijk hebben we binnenkort ook een twitteraccount actief, zodat we ook op die manier oproepen kunnen delen.

Later deze week volgt verdere informatie over onze acties.


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Commissievergadering 9 januari 2017

2017-01-10 11:56

Gisteravond tijdens de commissievergadering was de publieke tribune overvol, dat was nog nooit eerder gebeurd, aldus enkele raadsleden. Er waren 28 insprekers, enkele vóór, overgrote deel tegen de komst van de HOM.

Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en steun.

Op 23 januari a.s is de besluitvormende raadsvergadering over de HOM. Dan wordt besloten over het vervolg, waarschijnlijk wordt besloten tot het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met de initiatiefnemers van de HOM.

We blijven de zaak op de voet volgen. Wij zijn 23 januari in ieder geval aanwezig bij de raadsvergadering. Jullie ook?

Noteer de datum van 23 januari alvast in jullie agenda's. We rekenen weer op jullie steun.


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Commissievergadering op 9 januari a.s. Raadzaal Zoetermeer, Markt 10

2017-01-09 16:38

Ter voorkoming van misverstanden de vergadering vangt aan om 19.30 uur. Wie voor die tijd is kan in de raadzaal terecht.
Dan begint de plenaire vergadering van de commissies Stad en Samenleving. Vanaf 20.00 uur vergaderen de beide commissies gescheiden. Tussen 19.30 en 20.00 zijn de deuren van de Raadzaal dus gesloten. Wees dus op tijd, anders moet je wachten tot 20.00 uur.

Wij hopen en rekenen op een grote opkomst.


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Herhaalde oproep bijwonen commissievergadering op 9 januari a.s. Raadzaal Zoetermeer, Markt 10

2017-01-08 16:09

Deze oproep verzonden wij eerder bij een stand van 150 handtekeningen.
We staan nu al bijna op 450 handtekeningen. 
De herhaalde oproep is dus aan iedereen. Komt allen, we gaan de politiek laten zien dat onze actie serieus is.

Graag tot maandagavond, 9 januari 2017, 19.30 uur, Markt 10, Zoetermeer

 

Aan alle ondertekenaars van de petitie DoeNietZoMall

De Actiegroep DoeNietZoMall is blij met uw steun. Het is belangrijk dat duidelijk wordt gemaakt aan de politiek dat heel veel inwoners van Zoetermeer tegen de realisatie van de HOM-plannen zijn op deze locatie.

Aanstaande maandag 9 januari vergadert de raad in commissieverband over de verdere stappen die gezet "moeten" gaan worden op weg naar die realisatie.

Naast de ondertekening van de petitie door u allen, zou het zeker ook helpen wanneer de publieke tribune in het Stadhuis tijdens de vergaderingen over de HOM vol zit met tegenstanders van dit plan.

Bent u tegen de komst van de HOM in deze opzet, kom dan allen naar de Raadzaal op 9 januari a.s.

Aanvang van de vergadering 19.30 uur. Ingang Markt 10.

Graag tot maandag a.s.

De Actiegroep DoeNietZoMall

www.doenietzomall.nl

info@doenietzomall.nl


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Haalbaarheidsonderzoeken en tegenrapporten over de HOM

2017-01-05 20:07

Aan alle ondertekenaars van de petitie DoeNietZoMall

Op onze website www.doenietzomall.nl staat een link naar de onderzoeksrapporten die in opdracht van de Gemeente Zoetermeer zijn opgesteld. De link naar de pagina van de gemeente-site waar je deze rapporten kunt vinden, staat op onze website.

Er zijn inmiddels ook twee kritische tegenrapporten verschenen. Een rapport van Arcadis waarin zij een zeer kritische analyse geven van het verkeersrapport dat t.b.v. de gemeente werd opgesteld. Het tweede rapport is van het Bureau Stedelijke Planning en is een kritische beschouwing over de haalbaarheid.

Na lezing van deze tegenrapporten kunnen wij maar een conclusie trekken:

Het plan voor de realisatie van de Holland Outlet Mall zoals dat nu voorligt, is onrealistisch en niet haalbaar.
Dit plan moet van tafel.

De Actiegroep DoeNietZoMall

www.doenietzomall.nl

info@doenietzomall.nl


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Oproep bijwonen commissievergadering op 9 januari a.s. Raadzaal Zoetermeer

2017-01-04 13:51

Aan alle ondertekenaars van de petitie DoeNietZoMall

De Actiegroep DoeNietZoMall is blij met uw steun. Het is belangrijk dat duidelijk wordt gemaakt aan de politiek dat heel veel inwoners van Zoetermeer tegen de realisatie van de HOM-plannen zijn op deze locatie.

Aanstaande maandag 9 januari vergadert de raad in commissieverband over de verdere stappen die gezet "moeten" gaan worden op weg naar die realisatie.

Naast de ondertekening van de petitie door u allen, zou het zeker ook helpen wanneer de publieke tribune in het Stadhuis tijdens de vergaderingen over de HOM vol zit met tegenstanders van dit plan.

Bent u tegen de komst van de HOM in deze opzet, kom dan allen naar de Raadzaal op 9 januari a.s.

Aanvang van de vergadering 19.30 uur. Ingang Markt 10.

Graag tot maandag a.s.

De Actiegroep DoeNietZoMall

www.doenietzomall.nl

info@doenietzomall.nl

 


John van Alphen namens DoeNietZoMall

Facebook