Amsterdam verbouwt en versteent; bestuur bescherm bewoners!

Het gaat economisch goed met de stad. Dat is te zien aan de exploderende verbouwingsactiviteiten in de 19e eeuwse panden. Ook wij zien graag dat de huizen in onze buurt worden opgeknapt. Maar bij voorkeur gereguleerd, zonder verzakkingen van belendende panden, wateroverlast en verstening van de binnentuinen, een verstopte straat en stoep en veel bouwlawaai van 7 ’s ochtends tot ’s avonds 22 uur.   In Oud-West, de dichtst bevolkte wijk van Amsterdam, is de situatie nijpend aan het worden.

Het gemeentebestuur ervaren wij als een grote afwezige. Zij geeft bouwvergunningen af voor kelderbakken zonder te handhaven en te monitoren wat de effecten zijn op de bouwkwaliteit van omliggende panden, de grondwaterstand, overlast of klimaatbestendigheid. Het gaat niet meer om individuele kwesties die tussen buren opgelost moeten worden en waarin de overheid een terughoudende rol heeft: verbouwingen vinden op grote schaal plaats en duren lang, opdrachtgevers zijn steeds vaker particuliere investeerders die vooral een winstoogmerk hebben en zich weinig gelegen laten liggen aan de buurt. Door uit te bouwen in de tuin en een kelderbak  te graven worden vele vierkante meters toegevoegd aan een pand. De projectontwikkelaar of investeerder verdient daar met de huidige prijzen zeer goed aan.

De overlast bestaat uit:

 • scheuren in muren en verzakkingen van de omliggende panden
 • wateroverlast (ondergelopen tuinen en kelders)
 • verstening van binnentuinen en verstoring van de rust
 • geluids- en stofoverlast door de bouw soms 15 uur per etmaal
 • parkeeroverlast
 • lange bouwduur omdat er altijd tegenvallers zijn 
 • opdrachtgevers van de bouw die vaak moeilijk aanspreekbaar zijn.  

De gemeente vindt dat buren problemen m.b.t. overlast en schade zelf privaatrechtelijk moeten oplossen. Dat betekent dat bewoners achteraf in een civielrechtelijke procedure moeten bewijzen dat zij schade hebben geleden. Zo'n procedure duurt vaak lang en is kostbaar. Dit is een overstijgende kwestie, waarin de gemeente een zorgplicht heeft. Misschien tegen de tijdgeest maar vrijheid en blijheid voor ongeremde bouwers is echt problematisch in een dichtbevolkte en compact gebouwde buurt. Daarom vragen wij van het gemeentebestuur goed rentmeesterschap van de bestaande stad en roepen op tot de volgende acties: 

 1. Ontwikkel een DELTA-plan. Gezien de schaal van de verbouwactiviteiten, de grote effecten op de  leefbaarheid, de constructieve veiligheid en het grondwater, stel stedelijk een plan op samen met belanghebbenden om de verbouwing van de bestaande stad integraal te benaderen en toe te zien op de leefbaarheid van de stad, vandaag en in de toekomst! Stel een paraplu bestemmingsplan op met een limiet van 2,5 meter uitbouw vanaf de achtergevel in plaats van de huidige 4 meter.  
 2. Ga zeker niet over tot het vergunningsvrij bouwen van kelderbakken zoals bestuurscommissie West van plan is te doen.
 3. Bescherm de kwetsbare binnentuinen en geef uitvoering aan het rainproof beleid van Waternet om de tuinen te vergroenen.
 4. Monitor handhaving en toezicht; zie toe op handhaving op álle aspecten: constructief, grondwater, ARBO, werktijden, overlast.  
 5. Stel regels aan verbouwactiviteiten (informeren buurt over duur verbouwing, afspraken over werktijden, niet de halve straat tegelijkertijd in de verbouwing, maatregelen ter voorkoming van overlast in de openbare ruimte, verkeersopstoppingen etc.)

 

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Fike van der Burght toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Facebook