IFIC: Wij maken ons zorgen. Nous nous faisons des soucis.

(version française ci-dessous)

               

 Brussel, 15 juli 2018  

Geachte vertegenwoordiger van IFIC vzw,          
Geachte werkgever,     
Geachte vakbondsvertegenwoordiger,
Geachte ministers en parlementsleden,  


Wij maken ons zorgen.

In de laatste maanden worden werknemers binnen de federale gezondheidszorg geconfronteerd met IFIC, het nieuwe loonmodel voor de zorgsector. Het doel van dit nieuwe loonmodel is de opwaardering van de zorgberoepen. Het uitgangspunt is daarbij niet meer het behaalde diploma, maar wel het 'takenpakket' op de werkvloer. In de praktijk betekent dit dat zorgberoepen ingedeeld worden in een classificatie van 1 tot 20. Voor elke klasse werden concrete functieomschrijvingen uitgewerkt en het aanvangsloon van starters zou hoger liggen. Eindelijk de erkenning die we zochten. Of toch niet helemaal, zoals ons nu duidelijk wordt. 

Op de werkvloer zien we dat werknemers van een aantal beroepsgroepen grotendeels wel varen bij dit nieuwe loonmodel. Zij worden opgewaardeerd wat betreft loon, hoewel het meestal gaat om een vrij bescheiden winst. Ook al gaan zij er financieel op vooruit, hun functieomschrijving is niet echt waarderend te noemen. Hier zien we het eerste grote probleem van het nieuwe model: de functiebeschrijvingen zijn gedateerd, onvolledig en doen onrecht aan de grote kennis en kundigheid die ons allen gevraagd wordt als zorgverlener. Bijkomend ontbreken heel wat beroepen. Velen kregen hierdoor het voorstel van een ‘ontbrekende functie' of werden gekoppeld aan een andere functie wat de specificiteit van de beroepen tekort doet. Wanneer zorgverleners zich effectief zouden houden aan de hun voorgestelde functieomschrijving, is een forse daling van de kwaliteit van zorg te verwachten. 

Daarnaast blijkt IFIC vooral een aanval op het loon. Vele werknemers worden als het ware afgestraft. We spreken over verliezen oplopend tot 240.000 euro op de resterende loopbaan. Foutieve inschalingen? Of toch ook lagere loonbarema’s? Huidige werknemers hebben de keuzevrijheid om wel of niet mee te doen. We kunnen dus onze financiële regeling behouden, maar dat betekent wel dat we nooit meer van job kunnen veranderen, want elke verandering betekent een automatische instap in het nieuwe systeem. Bovendien starten nieuwe collega’s sowieso binnen IFIC, zij hebben geen recht van spreken of hun omschrijving en classificatie al dan niet overeenkomt met de realiteit.  

Hoewel een correcte verloning een belangrijke vorm van valorisatie van ons werk is, maken we ons grotere zorgen om wat de gevolgen van dit systeem zijn voor de toekomst van de zorgsector. We vrezen voor een verschraling van de openbare gezondheidszorg. Want wie zal er nog zin hebben om een bachelor of master te gaan studeren of zich verder te specialiseren wanneer er geen uitzicht is op een job met inhoudelijke verwachtingen en een navenante verloning? Moeten we een uitstroom naar de privésector verwachten? En hoe moet het dan met de zorg voor alle maatschappelijk kwetsbare mensen? Zij zullen het zich niet kunnen veroorloven om gespecialiseerde zorg ergens anders te gaan zoeken.  

Wij zijn bevreesd, maar het tij is nog te keren.  

Het leek nooit de bedoeling bij de oprichting van IFIC om de kwaliteit van de openbare gezondheidszorg in gevaar te brengen, integendeel werd deze net in het leven geroepen om de kwaliteit verder te waarborgen. We pleiten er dan ook voor om de functiefiches tijdens de onderhoudsprocedure te blijven updaten, fiches voor ontbrekende functies op te stellen en koppelingen aan loonschalen te herbekijken in overleg met de beroepsverenigingen. Enkel een systeem dat recht doet aan de kunde en kennis van werknemers, maakt het mogelijk om met z'n allen de kwaliteit van de gezondheidszorg te kunnen blijven vooropstellen.   

Wij danken u voor uw vertrouwen en kijken uit naar verder overleg.  

Hoogachtend, 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bruxelles, 15 juillet 2018  

 

Cher représentant de la asbl IFIC,
Cher directeur,
Cher responsable du syndicat,
Chers ministres et membres du parlement,Nous sommes inquiets…

Car, les semaines passées, les employés du secteur de la santé fédéral se voient confrontés au nouveau modèle de salaires ( la IFIC) dans le secteur de la santé. Eh bien non, dorénavant,  le diplôme acquis n’est plus à la base de l’évaluation, mais
« l’ensemble des tâches » au lieu de travail. Concrètement, cela signifie que les professions de la santé sont réparti dans une classification de 1 à 20. Pour chaque classement, une description de la fonction a été élaborée, et le salaire de base des débutants serait plus élevé. Enfin la reconnaissance que nous poursuivions…

Hélas...nous remarquons le contraire est réalité…. En réalité un certain nombre d’employés bénéficie en effet du nouveau modèle. Ils sont réévalués en ce qui concerne leur salaire, quoique dans la plupart des cas, il s’ agit d’ un bénéfice modeste. Bien que certains employés bénéficient d’une amélioration financière, la description de leur fonction est inadéquate … Ici surgit un grand problème, inhérent au nouveau système. Les descriptions des fonctions sont dépassées, incomplètes et nuisent à la compétence, au savoir-faire et à l’érudition exigé de nous tous qui sommes actifs dans le secteur de la santé. En plus, pas mal de fonctions manquent. En revanche, de nombreux employés ont reçu la proposition de s’inscrire à la catégorie « fonction absente » ou ils sont classés dans une autre fonction, cela nuit à la spécificité des professions.

La IFIC semble quasi uniquement viser le salaire. La majorité des employés ont le sentiment de subir une punition. La réduction de salaire peut atteindre jusqu’à 240.000 euro (sur la carrière complète). S’agit-il d’une classification inappropriée ? S’ agit -il d’ une baisse de salaires ?  Certes, la participation est facultative. Nous pouvons donc garder notre statut financier actuel, bien que cela implique l’impossibilité d’un transfert vers un autre engagement ou lieu de travail sans perte significative de salaire, car tout transfert implique l’insertion automatique au nouveau système. Les nouveaux collègues ont à accepter de facto la nouvelle classification, même si celle-ci n’est pas appropriée à la réalité.

Une valorisation correcte de la profession traduit par une compensation correcte est un aspect important. Nous craignons les conséquences indirectes de cette nouvelle démarche pour tout le secteur de la santé. Oui, nous craignons un appauvrissement de la santé publique. Quel jeune s’intéressera dorénavant aux grade de ‘licence ou master’ ou spécialisme avancé, sans perspective positive ou compensation appropriée? Devons-nous craindre un ‘braindrain’ vers le secteur privé? Mais que deviendront alors gens défavorisés, fragiles au niveau social ?  Ils ne pourront pas se permettre d’aller chercher les soins adéquats ailleurs.

Nous craignons, mais nous espérons néanmoins le redressement vers une évolution favorable.

Mettre en danger la qualité de la santé publique n’est certes pas l’objectif de l’ IFIC, bien au contraire, elle a pour but de garantir cette qualité. Nous encourageons la poursuite de l’actualisation des fiches déjà en cours, mais appelons à l’addition des fonctions manquantes. Nous exigeons la consultation des associations professionnelles pour l’accouplement aux échelles de salaire. Un système équitable est indispensable pour garantir une qualité supérieure dans tous les domaines de la  santé publique.  

Merci pour votre écoute active.
Nous attendons avec confiance la suite des négociations.  

Avec considération,

 


BMT, VVKP, VVPMT, BVCT-ABAT, Zorgpastores    Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Onderteken deze petitie


OF

Uw e-mailadres zal niet op onze site worden gepubliceerd. De auteur van de petitie zal echter alle informatie te zien krijgen die u op dit formulier noteert.

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities24.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.
Facebook