Oproep aan de kiezers

Veel weldenkende Nederlanders hebben grote zorg over de voorspelde winst van de PVV bij de verkiezingen in maart 2017. Geen enkele democratische partij wil samen met de populistische PVV een regering vormen. De frustratie onder de aanhang van Wilders kan daardoor een grote bedreiging vormen voor onze samenleving met als gevolg uit de hand lopende demonstraties van voor- en tegenstanders van Wilders en zijn trawanten. Het doel van deze petitie is voor de verkiezingen en niet daarna een volksbeweging op gang te brengen. Al mijn landgenoten van links, rechts, of religieus vraag ik niet alleen om deze petitie te ondertekenen maar ook om het volgende te doen: neem contact op met de politieke partij van uw voorkeur en eis van deze één of meer lijstverbindingen aan te gaan. Gebeurt dat niet, dan ook geen stem. Alle 17 fracties in de 2e Kamer staan hier: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden. Ze zijn met één klik per e-mail te bereiken. Als veel ook zwevende kiezers lijstverbindingen eisen van de partijen van hun voorkeur, ontstaat angst voor stemverlies en dat helpt. Welke lijstverbindingen zijn er mogelijk:
Links: PvdA, Groen Links, SP.
Rechts: VVD, D66, PVV.
Religieus: CDA, CU, SGP en misschien ook nog een islamitische partij.
De huidige 8 één of tweemansfracties laat ik buiten beschouwing, hoewel sympathisanten van deze partijen wel degelijk deze partijtjes kunnen dwingen tot een lijstverbinding, zoals de Partij voor de Dieren en 50 Plus bij links. Een niet te vermijden kiesdrempel van minimaal 5% zal kleine partijen dwingen samen te gaan met een grotere waarmee een gemeenschappelijk programma kan worden opgesteld, uiteraard voor de verkiezingen zodat de kiezer weet waar hij/zij op stemt.

Geen makkelijke eis
Rechts zal het moeilijk krijgen bij deze bemoeienis van de burgers. Maar deze fracties hebben natuurlijk ook de campagne van Trump gevolgd. Van een zeer ordinaire populist tot een zich matigende nieuwe president. Als Wilders regeren wil met de VVD moet hij nu al door zijn aanhang gedwongen worden om te stoppen met zijn voor veel burgers onacceptabel gedrag en toenadering te zoeken tot de VVD en D66 met een ook voor deze partijen acceptabel verkiezingsprogramma. Dat hij daarmee stemmen van de door hem zelf populistisch opgefokte achterban gaat missen, moet hij voor lief nemen.
Ook de PvdA aanhang moet van deze partij nu al eisen dat ze een keuze maken tussen links en rechts, zodat de partijleider niet na de verkiezingen alle kanten op kan met een winnend links of rechts.
Ook de aanhang van het CDA moet eisen dat de partij een keus maakt tussen links, rechts of religieus. Dat moet uit het partijprogramma blijken. Gebeurt dat niet, dan blijft, zoals nu, alleen de oppositie over.
D66 is moeilijker te plaatsen, niet links, niet rechts, maar het midden daarvan. Dat heeft stemmen opgeleverd. Daardoor is het voor de aanhang moeilijk om hun partij te dwingen in het verkiezingsprogramma een duidelijke keuze te maken voor links of rechts.
De Christelijke partijen zullen vanwege de scheiding van kerk en staat altijd wel in de marge van de politiek blijven opereren.

Waarom?
Veel Nederlanders hebben hun belangstelling voor de politiek terecht verloren. De op televisie uitgezonden vergaderingen van de 2e Kamer zijn niet om aan te zien. Wie kan nog volgen waar het over gaat? Al die door ons allemaal gekozen volksvertegenwoordigers met hun vragen aan de regering, hun kritiek op elkaar. Het gaat helemaal niet meer over hun verkiezingsprogramma op basis waarvan wij ze hebben gekozen. Als dat zo doorgaat, wil niemand meer stemmen. Misschien is dat ook nu al verstandig als dreigement aan de politieke partijen om ze zo te dwingen een verkiezingsprogramma samen te stellen dat niet alleen voor hun eigen of zwevende kiezers aantrekkelijk is, maar ook voor één of meer andere politieke partijen met een niet al te afwijkend verkiezingsprogramma.
In NRC-Handelsblad van 2 december 2016 p.2 geeft de redactie commentaar op de parlementaire fragmentatie van de afgelopen tijd door knutselcoalities en besluit: Tegen een achtergrond van slinkende achterbannen, erosie van gestaalde kaders en partijkrimp vindt politieke machtsvorming nu kennelijk zijn weg via pragmatisme. Als dit een vorm van stabiliteit oplevert is dat winst. Leidt het tot verlies van herkenbaarheid, dan betaalt de kiezer een hoge prijs: hij weet minder dan ooit wat 'zijn' partij zal doen. Dat is funest. Uiteindelijk is een herschikking van het politieke landschap onontkoombaar.
Mijn conclusie is dan ook: wij moeten als kiezer niet accepteren dat we geen zicht hebben op wat 'onze' partij gaat doen met onze stem na de verkiezingen. We hebben tot maart de tijd om dat kenbaar te maken. Laten we daar gebruik van maken.

Te veel werk?
Ga dan strategisch stemmen. Ben je voorstander van een rechtse coalitie VVD, PVV aangevuld met andere tussen rechts en links zwevende partijen, zoals CDA, D66 en PvdA, lees dan niet verder. Wie een dergelijke combinatie niet wenst, stem dan op een partij waarvan u zeker weet dat deze niet met zo'n (ultra) rechtse coalitie meedoet. Dat zijn aan de linkerzijde opererende partijen, zoals Groen Links en de SP, ook al bent u het niet met alle onderdelen van het partijprogramma eens. Maar het is mijn overtuiging dat een sterk links het rechts heel lastig kan maken. En dat is democratie in optima forma.

Verenigd Links, red ons!
Met deze aanhef en tekst heb ik op 7 januari 2017 de volgende 2e Kamerfracties benaderd: SP, Groen Links, PvdA, Partij voor de Dieren, D66, 50+ en CDA: Weldenkende Nederlanders moeten alles uit de kast halen om een regering met deelname van de PVV te voorkomen. Is uw fractie het hier mee eens, sluit dan nu al elke coalitie met de PVV uit en laat dat de leden van de partij en de zwevende linkse kiezer ook ruim voor de verkiezingen weten. Ga in gesprek met linkse en tegen links aanleunende partijen. Zoek uit wat er gemeenschappelijk links is in de verschillende partijprogramma's en waar over te onderhandelen valt. Tenslotte mobiliseer dan met elkaar de weldenkende zwevende linkse kiezers om massaal te gaan stemmen op een van de linkse partijen. Dit is de enige mogelijkheid voor een meerderheid in de 2e Kamer.

Groen Links
De eerste reactie was van een fractiemedewerker van Groen Links, die verklaarde dat zijn partij nooit een coalitie zal vormen met deelname van de PVV en vervolgt met deze in mijn ogen hoopvolle tekst: Jesse heeft tijdens de Meetup in Eindhoven gepleit voor progressieve samenwerking. Als PvdA, SP, D66 en GroenLinks na de verkiezingen samenwerken, dan houden we rechtse politiek uit het Torentje. De oproep van Jesse aan de linkse partijen is om na de verkiezingen vast te houden aan de overeenkomsten uit de verkiezingsprogramma's van de PvdA, D66, SP en GroenLinks. Alle vier willen we de ongelijkheid verminderen, de kansen van kinderen vergroten, de marktwerking in de zorg terugdringen, werk maken van een groene economie en een einde maken aan de doorgeslagen flexibilisering op de arbeidsmarkt. Laten we aan die principes vasthouden. Ze kunnen de kern zijn van een nieuw regeerakkoord. Zo kunnen we de macht van 30 jaar rechts economisme doorbreken. Het woord is eerst aan de kiezer. Maar na de verkiezingen moeten progressieve partijen standvastig samenwerken zodat we dat machtsblok kunnen vormen. Dan kan geen enkele coalitie om ons heen. Dan gaan we samen Nederland veranderen. 

SP
Een fractiemedewerker van de SP mailde me meteen na het partijcongres het volgende hoopgevend bericht: Hartelijk dank voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie. U heeft helemaal gelijk. Daarom sluit de SP samenwerking met de PVV dan ook uit. Een stem op de SP is een stem voor een regering zonder VVD en PVV. De SP wil graag met andere partijen een progressief pact sluiten om de VVD en PVV uit de regering te houden.  

Nogmaals een uitspraak forceren
De aangeschreven partijen: PvdA, Partij voor de Dieren, D66, 50+ en CDA hebben niet gereageerd op mijn mail van 7 januari. Reden die partijen opnieuw aan te schrijven. De boodschap blijft hetzelfde: weldenkende zwevende kiezers die gaan stemmen op 15 maart willen ruim voor die datum weten wat de partij van hun keuze gaat doen: wel of niet onderhandelen met VVD en/of PVV om een coalitie te vormen.

CDA
Een voorlichter reageerde op 27 januari. De partij zoekt geen toenadering tot links en spreekt zich ook niet uit over een mogelijke coalitie met de VVD. En dat willen de kiezers nu juist zo graag weten.
Het CDA zal niet meer met de PVV regeren. We hebben het al een keer geprobeerd, en dat was, zoals bekend, geen succes. Geert Wilders liep tijdens het crisisberaad in 2012 weg toen het moeilijk werd en maakte ruzie met iedereen. In de vier jaar erna heeft Wilders geen andere kant laten zien waaruit blijkt dat de PVV-leider er nu anders in staat. Overigens wordt er in de Tweede Kamer, zoals gebruiktelijk op een aantal dossiers met andere fracties samengewerkt en worden er ook gezamenlijke moties ingediend, dus ook met de PVV.

Hoe loopt het af?
PvdA, Partij voor de Dieren, D66, 50+ hebben tot op 4 februari niet gereageerd op mijn oproep om zich uit te spreken voor een verenigd links. Ze zullen dat waarschijnlijk ook niet meer gaan doen. Ook Groen Links en SP haken meer in op de verschillen in de partijpogramma's dan op het gemeenschappelijke linkse gedachtengoed. Dat zal tijdens de komende debatten op de televisie alleen maar erger worden. Een verdeeld,verzwakt links kan na de verkiezingen geen vuist maken en zal moeten toezien hoe het rechtse blok, aangevuld met de tussen links en rechts zwalkende partijen D66, PvdA, CDA en misschien nog een of twee kleintje een coalitie gaat vormen. Een verenigd links is niet haalbaar gebleken. Mijn oproep aan de partijen en de kiezers was nutteloos. Helaas, maar ik ga toch een stem op links uitbrengen.

Veel kiezers overwegen stem op Rutte om te voorkomen dat PVV grootste partij wordt (Volkskrant 12 februari) Veel D66-, CDA- en GroenLinks-stemmers overwegen op 15 maart de overstap naar de VVD te maken. Om Geert Wilders te dwarsbomen. Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Tot een vijfde van de kiezers van andere partijen zijn bereid om op 15 maart op de VVD te stemmen als dat de beste optie is om te voorkomen dat Geert Wilders' PVV de grootste partij wordt. Vooral aanhangers van D66 en CDA stappen dan over, maar ook GroenLinks- en PvdA-kiezers overwegen een anti-Wildersstem op de VVD.

Goed idee?
Nee, strategisch stemmen is geen goed idee voor zwevend linkse kiezers. Rutte denkt dan, en geniet al bij voorbaat, dat zij voor hem kiezen, maar ze brengen een stem uit tegen Wilders. Door de VVD groter te maken verzwakken linkse kiezers de positie van de linkse partijen. De voorspelde nederlaag, wordt door de strategische stem op Rutte alleen maar groter. Helaas!

Facebook